Piękny wschód Świętokrzyskie

konik 

Wybierz coś, wskakuj w bryczkę i przyjeżdżaj!

Rezerwat "Kadzielnia" Dodaj do trasy
(0 głosy)
Kielce
Góry Świętokrzyskie
Rezerwat
Rezerwat
Rezerwat

Rezerwat o powierzchni 0,6 ha, usytuowany w Kielcach pomiędzy ulicami Krakowską, Pakosz a Aleją na Stadion, został założony w 1962 roku. Obejmuje środkową część wyrobiska tak zwaną Skałkę Geologów. Kadzielnia stanowi główny element Pasma Kadzielniańskiego. W skład Pasma wchodzą takie góry jak Karczówka, Dalnia, Grabina, Brusznia, Stokowa, Marmurek, Kadzielnia, Cmentarna, Słoneczna, Psie Górki, Wietrznia, Międzygórz i Międzygórz Wschodni.

Budują je głównie powstałe w płytkim, ciepłym zbiorniku dewońskim, wapienie stomatoporoidowo – koralowcowe. Na Kadzielni odsłaniają się skały reprezentowane przez dwa piętra górnego dewonu to znaczy franu i famenu. Dolna część górnego dewonu zbudowana jest z wapieni skalistych gruboławicowych. Do najczęstszych znalezisk w tych wapieniach należą szczątki koralowców, stomatoporoidów, ślimaków, małży, ramienionogów a także głowonogów ( goniatyty i klimenie ). Opisywane skamieniałości są bardzo ładnie widoczne w przeszlifowanych i wypolerowanych fragmentach skał. Zauważyć można że wapienie kadzielniańskie są mało zaburzone i leżą prawie poziomo. Ponad wapieniami skalistymi znajdują się lekko pofalowane cienkoławicowe wapienie i margle górnej części górnego dewonu - famenu. W warstwie tej również znaleziono wiele skamieniałości w tym skamieniałości oznaczone jako przewodnie dla tego okresu. Ciekawostką Kadzielni są skamieniałe ślady ryb pancernych, które należały w tym okresie do największych i najgroźniejszych ówczesnych drapieżników. Przed odkryciem w rejonie Łagowa stanowiska paleontologicznego w Płuckach, Kadzielnia i Kowala stanowiły Mekkę dla badaczy wapieni plakodermowych - ( osady z nagromadzonymi szczątkami ryb pancernych ) . W kominach i lejach krasowych znajdujących się na Skałce Geologów zachowały się białe, i krwisto - ceglaste iły oraz piaski i żwiry kwarcowe. Wypełniający leje krasowe materiał jest wieku triasowego co zostało udokumentowane znaleziskami paleontologicznymi. Znaleziono tam zęby triasowych płazów tarczogłowach – labiryntodontów. Istnieje przypuszczenie że leje krasowe mogły powstać wcześniej, jeszcze w permie a zasypane zostały w triasie, dlatego stosuje się co do wieku zjawiska oznaczenie – permsko – triasowe. Jest to najpiękniejszy przykład krasu kopalnego nie tylko w Górach Świętokrzyskich ale i w Polsce. Prócz wymienionych osadów w niektórych pustkach i zagłębieniach krasowych Kadzielni znajdują się osady młodsze powstałe w wyniku nawiewania z przedpola lodowcowego, drobnego materiału typu lessowego. Datowanie tych osadów nastąpiło na podstawie dużej ilości znalezionych tam kości gryzoni stepowych. W jednej z jaskiń znaleziono kości nosorożca i niedźwiedzia jaskiniowego. Szata naciekowa kadzielniańskich jaskiń jest uboga, zapewne ze względu na wieloletni nieograniczony do nich dostęp. Widoczne w odsłonięciu jaskinie i schroniska skalne są pochodzenia głównie krasowego, jedynie jaskinie znajdujące się we wschodniej ścianie wyrobiska odsłonięte pracami eksploatacyjnymi powstały w wyniku zjawisk tektonicznych. Ślady tych zjawisk znajdują się w strefie dużego uskoku biegnącego wzdłuż obecnej ścieżki asfaltowej łączącej ulicę Krakowską z amfiteatrem. Wejście do pierwszej od północy jaskini „Prochownia” rozpoczyna się olbrzymim lustrem tektonicznym. Przeprowadzona na obiekcie inwentaryzacja udokumentowała 26 jaskiń i schronisk skalnych. Mieszkańcy jaskiń zostali opisani w wydanym przez Geopark Kielce folderku autorstwa Andrzeja Wąsikowskiego „Nietoperze Kadzielni”. Jeszcze w czasie trwającej eksploatacji złoża, dostępne były wejścia do jaskiń ciągnących się z rejonu obecnego amfiteatru w kierunku na znajdujące się po drugiej stronie Alei Legionów działki i dalej do Góry Cmentarnej. Znane też były wejścia do podziemnego systemu jaskiń w miejscu gdzie obecnie znajduje się pomnik Homo Domini. Obecnie Kadzielnia jest pod opieką Geoparku Kielce jednostki budżetowej Urzędu Miasta Kielce. Od 2004 roku czynione są starania mające na celu połączenie trzech jaskiń znajdujących się we wschodniej ścianie odsłonięcia ( Prochowni, Szczeliny i Wschodniej ). Przy pracach, odkryto nieznane dotychczas korytarze biegnące w kierunku wschodnim ( do ul. Gagarina) w których stwierdzono ciekawą szatę naciekową.